Joe Fattorini

1600 Pennsylvania Avenue

Sneaking into the White House Correspondents’ Dinner.